top of page

1. Inledning 

Profit Partner i Enskede AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Profit Partner i Enskede AB behandlar om dig, varför Profit Partner i Enskede AB behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Profit Partner i Enskede AB och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

 

Om du någon gång varit i kontakt med Profit Partner i Enskede AB via mail, telefon eller SMS, alternativt köpt någon av våra tjänster, behandlar Profit Partner i Enskede AB dina personuppgifter. 

 

2. Profit Partner i Enskede AB är personuppgiftsansvarig 

Profit Partner i Enskede AB är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kontaktpersoner. 

 

Nedan finner du Profit Partner i Enskede AB kontaktuppgifter: 

Profit Partner i Enskede AB (org. Nr. 559077-8816) 

Stafettvägen 9 

122 44 Enskede 

 

Vid frågor om Profit Partner i Enskede AB behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@profitpart.se

 

3. Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringstid 

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av Profit Partner i Enskede AB tjänster du använder och vilka uppgifter du delar med Profit Partner i Enskede AB. Nedan har du information om vilka uppgifter Profit Partner i Enskede AB behandlar, varför Profit Partner i Enskede AB behandlar dina uppgifter och hur länge Profit Partner i Enskede AB lagrar dina uppgifter. 

 

Observera att Profit Partner i Enskede AB kan komma att lagra dina personuppgifter om Profit Partner i Enskede AB har en sådan skyldighet i enlighet tillämplig lagstiftning. Vidare kan Profit Partner i Enskede AB i händelse av en förestående tvist spara den information som krävs för att Profit Partner i Enskede AB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

3.2. När du kontaktar oss 

Profit Partner i Enskede AB samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Profit Partner i Enskede AB när kontaktar oss. 

 

Dina uppgifter lagras i fem år, då dina uppgifter raderas. Du kan när som helst innan fem år har gått kontakta oss om du vill att vi raderar dina uppgifter. 

 

3.3. När du bokar någon av våra tjänster 

För att boka våra tjänster inom ekonomi, marknadsföring, eller konsultuppdrag behöver vi ta del av uppgifter som organisationsnummer eller personnummer, adress, mailadress, telefonnummer, ekonomiska uppgifter samt övrigt underlag som krävs för just den typen av uppdrag. 

 

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Profit Partner ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som på något sätt kontaktar oss eller vill bli kontaktad av oss. 

 

Profit Partner i Enskede AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Profit Partner i Enskede AB:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Profit Partner i Enskede AB ska följa Profit Partner i Enskede AB:s interna informationssäkerhetspolicy. 

 

4. Vilka kan Profit Partner i Enskede AB komma att dela dina uppgifter med? 

Profit Partner i Enskede AB sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Profit Partner i Enskede AB kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Profit Partner i Enskede AB har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen, och ekonomisystem. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Profit Partner i Enskede AB:s räkning i samband med att de utför en tjänst för Profit Partner i Enskede AB. Profit Partner i Enskede AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter. 

 

Profit Partner i Enskede AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om Profit Partner i Enskede AB är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Profit Partner i Enskede AB:s verksamhet säljs kan Profit Partner i Enskede AB komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. 

 

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES? 

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/ EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Profit Partner i Enskede AB:s räkning ansvarar för lagring och optimering av webbplatsen. 

 

6. Dina rättigheter 

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Profit Partner i Enskede AB. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se avsnitt 3-5 i Dataskyddsförordningen. 

 

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. 

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig. 

 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Profit Partner i Enskede AB korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. 

 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar: 

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in. 

  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket. 

  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. 

  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 

  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. 

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. 

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter. 

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera. 

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Slipp kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds. 

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss. 

 • Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Profit Partner i Enskede AB på info@profitpart.se

 

7. Ändringar i integritetspolicyn 

Profit Partner i Enskede AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

Integritetspolicy

bottom of page